Оглас 1/2017

Набавка на услуги- мобилни телекомуникациски услуги

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Број на оглас: 1/2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган
I.1.1)Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство
I.1.2)Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61
I.1.3)Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4)Интернет адреса:
I.1.5)Лице за контакт: Зденка Мицевска Адреса на е-пошта: z.micevska@uzkn.gov.mk Телефон/Факс: 3289734/
I.1.6)Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи – Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на услуги- мобилни телекомуникациски услуги
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 1.200.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Услуги – Категорија на услуга број: 5 Телекомуникациски услуги
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуги- мобилни телекомуникациски услуги за период од две години за потребите на Управата за заштита на културното наследство
II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.8) Рамковна спогодба: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.2) Електронска постапка? Да
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
Дополнителни информации во врска со електронската аукција: *Понудената цена која ќе биде предмет на електронската аукција не смее да содржи повеќе од две децимали и најниска можна понудена Вкупна цена на листата без ДДВ е 0,01 денар. Секоја понуда која нема да ги задоволи овие услови ќе се отфрли како неприфатлива.

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 10.02.2017 во 11:00 часот
V.2.2) Период на важност на понудата: 60 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 07.02.2017 15:30
V.2) Услови за отворање на понудите Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
10.02.2017 во 11:00 Место: Управа за заштита на културното наследство ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр.61 Скопје.
V.3) Дополнителни информации Јавното отварање ќе се одржи во просториите на Управата за заштита на културното наследство на горенаведената адреса со користење на соодветни електроснки средства.
V.4) Датум на објава: 31.01.2017

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

tenderska dokumentacija za mobilni telekomunikaciski uslugi 2017- posledna.doc

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА
– Информатички и телекомуникациски производи (хардвер и софтвер), компјутерски потрошен материјал и поврзани услуги

Comments are closed