Оглас 2/2017

Набавка на стоки-продолжување на ОРАКЛ лиценца

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Број на оглас 2/2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство
I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Зденка Мицевска Адреса на е-пошта: z.micevska@uzkn.gov.mk Телефон/Факс: 3289734/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи – Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки-продолжување на ОРАКЛ лиценца
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 240.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Продолжување на годишната лиценца за платформата Оракл за Националниот информативен систем за културното наследство за потребите на Управата за заштита на културното наследство
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.2) Електронска постапка? Да
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 27.02.2017 во 10:00 часот
V.2.2) Период на важност на понудата: 60 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 24.02.2017 15:30
V.2) Дополнителни информации
V.3) Датум на објава: 22.02.2017

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

tenderska dokumentacija za nabavka na Oracle 2017.doc

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА – Информатички и телекомуникациски производи (хардвер и софтвер), компјутерски потрошен материјал и поврзани услуги

Comments are closed