Оглас 35/2016

Набавка на стока- информатичка опрема (дополнителна опрема за дрон)

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас: 35/2016

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство
I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Зденка Мицевска Адреса на е-пошта: z.micevska@uzkn.gov.mk Телефон/Факс: 3289734/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи – Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на стока- информатичка опрема (дополнителна опрема за дрон)
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 300.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стока- инфроматичка опрема -компјутер и сториџ (сервер меморија- опрема за складирање на податоци) за друга опрема – дрон, според техничка спецификација за потребите на УЗКН
II.7) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.2) Електронска постапка? Да
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 21.12.2016 во 10:00 часот
V.2.2) Период на важност на понудата: 60 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 18.12.2016 15:30
V.2) Дополнителни инфромации
V.4) Датум на објава: 16.12.2016

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

Bookmark the permalink.

Comments are closed