Оглас 6/2017

Набавка на стоки- течни горива- моторни бензини и дизел гориво за потребите на Управата за заштита на културото наследство за период од една година

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА
Број на оглас: 6/2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство
I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Зденка Мицевска Адреса на е-пошта: z.micevska@uzkn.gov.mk Телефон/Факс: 3289734/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Државни органи – Општи јавни услуги

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки- течни горива
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 4.000.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Република Македонија
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: Не
II.5) Групна набавка: Не
II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки- течни горива- моторни бензини и дизел гориво за потребите на Управата за заштита на културото наследство за период од една година.
II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): Не
II.8) Дали предметот на набавката е делив: Не
II.9) Рамковна спогодба: Не
II.10) Дозволено е поднесување на алтернативни понуди: Не
II.11) Времетраење на договорот:

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: Отворена постапка
III.2) Постапката за доделување на договор за јавна набавка ќе биде со скратени рокови: Не
III.3) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.4) Електронска постапка? Да
III.5) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
IV.1.5) Авансно плаќање: Не
IV.1.6) Здружување на група економски оператори во соодветна правна форма заради извршување на договорот (по извршен избор на најповолна понуда): Не
IV.2) Критериуми за утврдување на способност на понудувачот или кандидатот
IV.2.1) За докажување на личната состојба, економскиот оператор треба да ги достави следниве документи
– изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење на пари
– потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган
– потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган
– потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде што економскиот оператор е регистриран
– потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство
– потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност
– потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција – забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност
IV.2.2) Способност за вршење професионална дејност на економскиот оператор:
Документ за регистрирана дејност
ДРД Образец
IV.2.3) Економска и финансиска состојба на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на економската состојба на економскиот оператор:
извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.
Минимум критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на економскиот оператор:
да има остварено приход не помал од проценетата вредност на набавката во најмалку една од последните три години
IV.2.4) Техничка или професионална способност на економскиот оператор:
Потребни документи за докажување на техничката или професионалната способност на економскиот оператор:
Листа на успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки ,
Изјава за користење на систем за безготовинско плаќање и
Изјава за располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје, минимум една бензинска пумпа на подрачјето на општините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, Велес и Тетово.
Минимум критериуми за утврдување на техничката и професионалната состојба на економскиот оператор:
Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три годинич
– Техничка можност за користење на систем за безготовинско плаќањеч и
Располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје, минимум една бензинска пумпа на подрачјето на општините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, Велес и Тетово.
IV.2.5) Стандарди за системи за квалитет:
IV.2.6) Стандарди за управување со животна средина:

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за добивање на тендерска документација и дополнителни документи
V.2) Услови за доставување на понудите
V.2.1) Понудите да се достават најдоцна до 04.04.2017 во 10:00 часот
V.2.2) Краен рок за поставување прашања: 29.03.2017 15:30
V.3) Период на важност на понудата: 60 денови
V.4) Услови за отворање на понудите Јавното отворање на понудите ќе се одржи на денот и во часот определен како краен рок за доставување на понудите
04.04.2017 во 10:00 Место: Скопје, ул.Ѓуро Ѓаковиќ бр.61
V.3) Дополнителни информации Јавното отварање ќе се спроведе во просториите на Управата за заштита на културното наследство на горенаведената адреса со користење на соодветни електронски средства.
V.4) Датум на објава: 14.03.2017

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

tenderska dokumentacija za nabavka na stoki- tecni goriva 2017 finalna.doc

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

1. Набавка на стоки- течни горива

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА – Енергетика, нафта, нафтени деривати и поврзани услуги

Bookmark the permalink.

Comments are closed