Оглас 6/2017

Набавка на стоки- надградба на софтвер

ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ
Број на оглас: 8/2017

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство
I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61
I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Зденка Мицевска Адреса на е-пошта: z.micevska@uzkn.gov.mk Телефон/Факс: 3289734/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Набавка на стоки- надградба на софтвер

ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки- надградба на софтвер
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 210.000,00
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите: Скопје II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): Не
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Надградба на софтвер на Агисофт фотоскен Стандард Едитион во Агисофт фотоскен Профессионал Едитион или еквивалентно, со можност за процесирање податоци со друг персонален компјутер со инсталиран во Агисофт фотоскен Профессионал Едитион преку компјутерска мрежа
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.2) Електронска постапка? Да
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да

ДЕЛ IV: ПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не

ДЕЛ V: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите/планови да се достават најдоцна до: 10.04.2017 во 10:00 часот
V.2.2) Период на важност на понудата: 60 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 07.04.2017 15:30
V.2) Дополнителни информации
V.3) Датум на објава: 05.04.2017

ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ

tenderska dokumentacija za nabavka na agisoft 2017-finalna.doc

ДЕЛ VII: ПОНИШТУВАЊА

ДЕЛ VIII: ПРИЛОЗИ

ДЕЛ IX: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР / ЕВИДЕНЦИИ

ДЕЛ X: ИЗБРАНИ КАТЕГОРИИ НА КОИ И ПРИПАЃА ПРЕДМЕТОТ НА НАБАВКА – Информатички и телекомуникациски производи (хардвер и софтвер), компјутерски потрошен материјал и поврзани услуги

Comments are closed