Статус на Управата

  • Статус на Управата

Управата за заштита на културното наследство има статус на орган на државната управа од типот – орган во состав. Како таква, таа е во состав на Министерството за култура и има својство на правно лице.

Comments are closed