Оглас 34/2016

Набавка на стока – дрон ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 34/2016 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 … Прочитај повеќе