Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
с т р у к т у р а
Култура / Culture

Структура на управа за заштита на културното наследство Директор Одделение за недвижно к.н Одделение за интегрирана заштита Одделение движно к.н. Одделение за духовно к.н Одделение за правна заштита Одделение за идентификација битола Сектор за превенција и инспекциски надзор Одделение за превенција Одделение Инспекциски надзор Одделение Битола Одделение Охрид Сектор за документација меѓународна соработка и општи работи Одделение за регистрација документација и информатика Одделение за меѓународна соработка Одделение за архивско работење Одделение за дигитализација Одделение за човекови ресурси Одделение за финансиски прашања


  Виктор Лилчиќ                                               Директор

тел. 02/3289 700

Сектор за заштита, користење и идентификација на културното наследство

Одделение за недвижно културно наследство

•  Данче Голубовска

Советник за археолошки локалитети и наоѓалишта
тел. 02/3289 716

•  м-р Билјана Димитрова

Соработник за недвижно културно наследство
тел. 02/3289 715

•  Кате Антевска

Надворешен соработник
тел. 02/3289 776

•  Дамјан Цветановски

помлад соработник за архитектонско културно наследство
тел. 02/3289 714

•  Катерина Јовановска Георгиевска

Виш соработник за управување со државното културно наследство
тел. 02/3289 727

Одделение за интегрирана заштита

• м-р Снежана Герасимова Матеска

Советник за архитектонско урбанистичко наследство
тел. 02/3289 712

Одделение за движно културно наследство

•  Валентино Димитровски

Раководител на одделение за движно културно наследство
тел. 02/3289 711

•  Билјана Јовановска

Советник за музејски и приватни збирки
тел. 02/3289 726

•  Катерина Паскали

Соработник за јавни и приватни збирки на археолошки, историски, ентнолошки и уметнички добра
тел. 02/3289 723

•  Маја Ралева

Соработник за јавни и приватни збирки на археолошки, историски, ентнолошки и уметнички добра.
тел. 02/3289 724

Одделение за духовно културно наследство

•  м-р Ивона Опетческа Татарчевска Виш соработник за фолклорни добра
тел. 02/3289 778

•  Жарко Станимировиќ

Помлад соработник за фолклорни добра
тел. 02/3289 714

Одделение за правна заштита на културното наследство

•  Лила Петрова

Соработник за управно-правни за заштита на културното наследство
тел. 02/3289 730

•  м-р Марија Дукоска

Помлад соработник за правно нормативна заштита на културното наследство
тел. 02/3289 730

Одделение за идентификација и заштита на културното наследство – Битола

•  м-р Јове Паргоски

Помлад соработник за архитектонско и уметничко наследство
тел. 047/233 187

Сектор за превенција и инспекциски надзор

Одделение за превенција на културното наследство

•  Илчо Бојчевски Раководител на одделение за превенција на културното наследство
тел. 02/3289 720

•  Марија Пујаз

Советник за безбедност на културното наследство
тел. 02/3289 720

•  Ванчо Ивановски

Виш соработник за одбрана и спасување на културното наследство во случај на вооружен судир и природни непогоди
тел. 02/3289 720
Одделение за инспекциски надзор

•  д-р Звонимир Николовски

Советник инспектор за археолошки локалитети и наоѓалишта
тел. 02/3289 721

•  Билјана Пачкова Куфојанакис

Советник, инспектор за архитектонско културно наследство
тел. 02/3289 761

•  Јасминка Зисовска

Советник, инспектор за културно наследство во доменот историја на уметност
тел. 02/3289 722

Одделение за инспекциски надзор - Битола

Одделението за инспекциски надзор - Охрид

Сектор за документација, меѓународна соработка и општи работи

•  м-р Зоран Павлов

Раководител на сектор за документација, меѓународна соработка и општи работи
тел. 02/3289 796

Одделение за регистрација, документација и информатика

•  Викторија Апостолова

Раководител на одделение за регистрација, документација и информатика
тел. 02/3289 799

•  Лилјана Тошиќ

Советник за регистрација и документација
тел. 02/3289 759

•  Бурим Амети

Помлад соработник за информатичка технологија
тел. 02/3289 759

•  Саша Крстевски

Самостоен референт, администратор на бази на податоци и апликативен софтвер
тел. 02/3289 799

•  Силва Јамандиловска

Самостоен референт за документација
тел. 02/3289 799

•  Светлана Ѓорѓиевска

Референт за документација
тел. 02/3289 799

Одделение за дигитализација на културното наследство

•  Сашо Димоски

Соработник за обработка и грижа за документација за културното наследство
тел. 02/3224 954

•  Иљо Иљовски

Соработник за обработка и дигитализација на документацијата за културното наследство
тел. 02/3224 954

•  Бранко Павловски

Соработник за обработка и грижа за документација за културното наследство
тел. 02/3224 954

•  м-р Милан Митовски

Соработник за обработка и грижа за документација за културното наследство
тел. 02/3224 954

•  Владо Фиданоски

Соработник за обработка и грижа за документација за културното наследство
тел. 02/3224 954

Одделение за меѓународна соработка

•  м-р Кристина Бицева

Советник за кординација на меѓународни проекти и активности од доменот на заштитата на културното наследство.
тел. 02/3289 737

•  Арбен Ајдини

Советник за меѓународни договори за заштита на културното наследство
тел. 02/3289 718

•  Лилјана Дирјан

Соработник за меѓународна помош и соработка
тел. 02/3289 728

•  Филип Доневски

Надворешен соработник
тел. 02/3289 732

•  Орхидеа Зорова

Надворешен соработник
тел. 02/3289 713

Одделение за архивски и стручно-административни работи

•  Јована Мирческа

технички секретар
тел. 02/3289 700

•  Анастасија Секулова

Помлад соработник за упишување на управни предмети
тел. 02/3289 729

•  Билјана Велковска

Самостоен референт - архивар
тел. 02/3289 729

•  Александар Равановски

возач
тел. 02/3289 798
•  Славко Ситниковски возач
тел. 02/3289700

Одделение за управување со човечки ресурси

Одделение за финансиски прашања

•  м-р Дејан Ристовски

Раководител на одделение за финансиски прашања
тел. 02/3289 731

•  Зденка Мицевска

Советник за јавни набавки
тел. 02/3204 734

•  Ангелина Равановска

Виш референт благајник
тел. 02/3289 602

[горе]