Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
з а   у п р а в а т а
Култура / Culture

Основање на Управата
Управата за заштита на културното наследство (УЗКН) е основана со Законот за заштита на културното наследство од 19 Март 2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04). Таа отпочна со работа на 10 Мај 2004 година, денот кога е именуван нејзиниот прв директор.
   


Јавни информации ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl

Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex