Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
Култура / Culture

  • Слободен пристап до информации од јавен карактер имаат сите правни и физички лица, без разлика дали се домашни или странски.
  • За пристапот до информациите од јавен карактер на УЗКН потребно е да поднесете усно, писмено или барање во електронска и друга форма, до имателот на информацијата - Управа за заштита на културното наследство.
  • Барањето испратете го до службеното лице на УЗКН надлежно за постапување по барањата за пристап до информации од јавен карактер:

УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Ул.Ѓуро Ѓаковиќ бр.61, 1000 Скопје

Службено лице: Марија Пујаз, телефон 02/3289720
е-пошта: m.pujaz@uzkn.gov.mk

За подетални информации околу правата и обрските на барателите и имателите на информации од јавeн карактер посетете ја веб страната на Комисијата за заштита на правото за сободен пристап до информациите од јавен карактер - www.komspi.mkАпел ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl
Апел ЈАВНИ НАБАВКИ
cl

Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex