Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Легислатива
Контакт Контакт
Тендери:
Култура / Culture

ЈАВНИ НАБАВКИ 2015

ЈАВНА ПОКАНА

За учество во технички дијалог за набавка на услуги за изработка на графички дизајн припрема пред печатење и печатење на публикации

1. Се повикуваат сите заинтересирани економски оператори да земат учество во спроведувањето на техничкиот дијалог.

2. Техничкиот дијалог се спроведува во согласност со член 43 став 5 од Законот за јавни набавки ( печистен текст, Сл.весник на РМ бр.27 од 23.02.2015 год. ).

2. Техничкиот дијалог се спроведува во согласност со член 43 став 5 од Законот за јавни набавки ( печистен текст, Сл.весник на РМ бр.27 од 23.02.2015 год. ).

3. Техничкиот дијалог не е постапка за јавна набавка туку е претходна постапка која има за цел составување соодветна и поконкурентна тендерска документација.

4. Понудените предлози од страна на економските оператори ќе бидат разгледани, но истите не мораат да бидат прифатени.

5. Учеството во техничкиот дијалог нема ефект во понатамошната постапка и не се смета за учество во изработка на тендерската документација.

6. Предмет на набавка е услуги за изработка на графички дизајн,припрема пред печатење и печатење на публикации.

7. Секој заинтересиран економски оператор ќе може своите предлози и мислења да ги достави или во електронска или во писмена форма надоцна до 14.05.2015 год. до 12:00 часот.

8. Пристигнатите предлози ќе бидат предмет на разгледување од страна на комисијата за спроведување на јавна набавка.

9. До сите економски оператори кои ќе земат учество во техничкиот дијалог ќе се достави записник од неговото спроведување.

10. Техничката спецификација може да се подигне од веб страната на Бирото за јавни набавки (Електронскиот систем за јавни набавки).

Скопје, 08.05.2015 година Комисија за јавни набавки

ЈАВНИ НАБАВКИ 2014

Покана за поднесување понуда

Управата за заштита на културното наследство орган во состав на Министерството за култура на Р. Македонија, со седиште на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ” бр. 61- Скопје, тел. За контакт бр. 02/3289-700,факс 02/3289-777 електронска пошта contact@uzkn.gov.mk, има потреба од изведување на   градежни и градежно занаетчиски работи за реализација на  Проектот за конзервација,реставрација и ревитализација на манастирскиот конак, црква од Комплексот Св.Богородица Перивлепта  Охрид,         во постапка со барање за прибирање на понуди со проценета вредност до 45.120,00 УСД.
За таа цел, договорниот орган спроведува постапка по пат на барање за прибирање на понуди со објавување, која се спроведува во хартиена форма  за понуди со проценета вредност до 45.120.00 УСД, за што објави оглас број 29/2014, согласно Законот за јавни набавки глава 1 (општиодредби), дел 4, член 9, како и согласно точка 3 од процедурите и стандардите на владата на САД за реализација на Амбасадорскиот фонд за културна заштита.
Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 05.11.2014година во 12.00 часот (по локално време) по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на договорниот орган.
Со оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации  и образец на понудата. Заинтересираните понудувачи тендерската документација можат да ја подигнат во архивата на Министерствотo за култура,Управа за заштита на културното наследство секој  работен ден од 10,00 до 15,00 часот или да ја симнат од веб страната на Управата за заштита на културното наследство.

Однапред благодариме на соработката.

(превземи .doc) (превземи.pdf)

ЈАВНИ НАБАВКИ 2014

Покана за поднесување понуда

Управата за заштита на културното наследство орган во состав на Министерството за култура на Р.Македонија, со седиште на ул. „Ѓуро Ѓаковиќ” бр. 61- Скопје, има потреба од набавка на стоки, алат, ситен инвентар и потрошен материјал согласно приложената спецификација за вршење на работи на непосредна заштита – конзервација и реставрација на фреско живописот на црквата Св.Богородица Перивлепта Охрид, под конзерваторски надзор, согласно конзерваторско одобрние бр.УП бр.08-528 од 21.07.2014год.

За таа цел, договорниот орган спроведува постапка по пат на барање за прибирање на понуди, која се спроведува во хартиена форма,во согласнот со Законот за јавни набавки глава 1 (општи одредби) дел 4, член 9 и согласно точка 3 од процедурите и стандардите на владата на САД за реализација на Амбасадорскиот фонд за културна заштита.

Ве молиме да ни ја доставите Вашата понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна набавка најдоцна до 14.08. 2014 година во 12.00 часот (по локално време) по пошта на горната адреса или лично со поднесување во архивата на договорниот орган.

Со оваа покана Ви доставуваме документација која ги содржи сите информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата. Тендерската документација се состои од следните делови: инструкции за економските оператори, технички спецификации и образец на понудата. Заинтересираните понудувачи тендерската документација можат да ја подигнат во архивата на Министерството за култура, Управа за заштита на културното наследство секој работен ден од 10,00 до 15,00 часот,

Однапред благодариме на соработката.

(превземи .doc) (превземи.pdf)ЈАВНИ НАБАВКИ 2013

Јавна набавка за изведување на работи за конзервација, реставрација, градежни и градежно занаетчиски работи за реализација на манастирскиот комплекс Св.Богородица Перивлепта во Охрид за реализациија на Проектот финансиран од Aмбасадорскиот фонд за културна заштита на Владата на САД.

(превземи .doc)  (превземи .pdf)
Прилог (превземи .doc) (превземи .pdf)

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Апел ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl
Апел ЈАВНИ НАБАВКИ
cl
Апел ОБРАСЦИ
cl
Апел Л И Н К О В И
cl
Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl
Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Едношалтерски систем за увоз и извоз на дозволи

Македонски Археолошки Весник

Periblepto dome in the narthex