Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Легислатива
Контакт Контакт
Л Е Г И С Л А Т И В А
Култура / Culture

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Забелешка: Законот како и правилниците се изработени во Adobe Acrobat Reader. Доколку ja немате инсталирано ovaa програмa кликнете (превземи) за да ja преземете.
ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник за остварување на работите на безбедност на заштита на културното наследство и за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на овластени службени лица за безбедност на културното наследство
(Сл. весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
2. Правилник за образецот на легитимацијата и изгледот на траката на ракавот на службеното лице за заштита односно на лицето за контрола на културното наследство во случај на вооружен судир и за начинот на нивното издавање
(Сл весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
3. Правилник за содржината и начинот на водење на Националниот инвентар на заштитени добра во случај на вооружен судир
(Сл весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
4. Правилник за Националниот регистар на културното наследство
(Сл весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
5. Правилник за употребата на знаци за културното наследство определени со меѓународен договор
(Сл. Весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
6. Правилни за начинот и Програмата за полагање испит за добивање на лиценца за археолошки истражувања и за образецот на лиценцата
(Сл. Весник на РМ бр. 57/05) (вон сила)
(превземи)
7. Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за културно наследство и за начинот на нејзиното издавање
(Сл. весник на РМ бр. 92/04)
(превземи)

8. Правилник за конзерваторски истражувања
(Сл. весник на РМ бр. 111/05)

(превземи)
9. Правилник за археолошки истражувања
(Сл. весник на РМ бр. 111/05)
(превземи)
 • Образец А
(превземи)
 • Образец Б
(превземи)
 • Образец В
(превземи)
 • Образец Г
(превземи)
 • Образец Д
(превземи)
10. Правилник за методологијата за изработка на заштитно конзерваторските основи за кутурното наследство
(Сл. весник на РМ бр. 111/05)
(превземи)
11. Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство
(Сл. весник на РМ бр. 111/05)
(превземи)
 • Упатство за примена на Правилникот за валоризација, категоризација и ревалоризација на КН
(превземи)

11.1 Правилник за изменување и дополнување на Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство

(Сл. весник на РМ бр. 130/13)

(превземи)
12. Правилник за начинот и програмата за полагање испит за добивање на конзерваторска лиценца и за образецот на лиценцата
(Сл. весник на РМ бр.32/06)
(превземи)
 • Конзерваторска лиценца
(превземи)
 • Програма за полагање испит за добивање конзерваторска лиценца.
(превземи)

13. Национална класификација на културното наследство
(Сл. Весник на РМ бр.37/06)

(превземи)
 • Содржина за Националната класификација
(превземи)
 • Образложение за Националната класификација
(превземи)
 • Одлука за утврдување национална класификација на културното наследство
(превземи)
 • Прилози за Националната класификација
(превземи)

14. Правилник за конзерваторски проекти

(Сл. весник на РМ бр. 44/06)

(превземи)

15. Правилник за содржината и начинот на водење на заштитните евиденции на културното наследство и добрата за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, на дисперзираното и странското културно наследство, како и начинот на вршење на нивните ревизии

(Сл. весник на РМ бр. 10/08)

(превземи)

16. Правилник за содржината и начинот на водење на Регистарот за потеклото на движното културно наследство што е предмет на трговија, начинот на вршење контрола над водењето на Регистарот и обрасците што се употребуваат

(Сл. весник на РМ бр. 11/10)

(превземи)

17. Правилник за формата и содржината и содржината на образецот на барање за добивање конзерваторско одобрение и за формата и содржината на  образецот на барање за издавање на  конзерваторско одобрение
заради недонесување на решение за одбивање  на барањето

(Сл. весник на РМ бр. 04/2012)

(превземи)

18. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање дозвола за археолошки истражувања и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на  дозвола за археолошки истражувања заради недонесување на решение за одбивање на барањето

(Сл. весник на РМ бр. 04/2012)

(превземи)

19. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање Претходно заштитно-конзерваторско одобрение и за формата и Содржината на образецот на барање за издавање на  претходно Заштитно- конзерваторскo одобрение заради недонесување на Решение за одбивање на барањето

(Сл. весник на РМ бр. 04/2012)

(превземи)

20. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на  одобрение за употреба на опрема за детекција  заради недонесување на  Решение  за  одбивање  на барањето

(Сл. весник на РМ бр. 04/2012)

(превземи)

21. Правилник за формата и содржината на обрасците на дозволите и уверенијата за изнесување и извоз на културни добра во странство и начинот на издавање на дозволите и уверенијата

(Сл. весник на РМ бр. 105/2008)

(превземи)

22.Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на заедничките и посебните стручни звања во установите од областа на дејностите за заштита на културното наследство

(Сл. весник на РМ бр. 11/2013)

(превземи)

24.Правилникот за содржината и начинот на водење на регистарот за потеклото на движното културно наследство што е предмет на трговија, начинот на вршење на контрола над водењето на регистарот и обрасците што се употребуваат

(Сл. весник на РМ бр. 11/2010)

(превземи)

25.Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на водење на регистарот за потеклото на движното културно наследство што е предмет на трговија, начинот на вршење на контрола над водењето на регистарот и обрасците што се употребуваат

(Сл. весник на РМ бр. 47/2014)

(превземи)

Јавни информации ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl
Јавни набавки ЈАВНИ НАБАВКИ
cl
Апел Л И Н К О В И
cl
Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl
Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Едношалтерски систем за увоз и извоз на дозволи

Македонски Археолошки Весник

Periblepto dome in the narthex