Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Легислатива
Контакт Контакт
Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти
Култура / Culture

ДОЗВОЛИ КОИ СЕ ИЗДАВААТ ПРЕКУ EXIM

 
Табела_со_дозволи во надлежност на УЗКН кои се издаваат преку EXIM (превземи)
1. Образец на Барање за добивање Стандардна дозвола за изнесување на културни добра  (превземи)
Дополнителни податоци и документи кои се доставуваат кон барањето
- Мислење од надлежната матична установа за заштита
2. Образец на Барање за добивање Уверение за извоз и изнесување на незаштитени добра(превземи)

Дополнителни податоци и документи кои се доставуваат кон барањето

- Мислење од надлежната матична установа за заштита односно национална установа  за заштита во дејноста каде што нама матична установа со кое се потврдува дека движните добра немаат статус на заштитено добро и за истите нетреба да се поведе постапка за заштита,
- Поединечна фотографија од  секое движно добро и
- административна такса од 50 денари уплатена со користење на електронско плаќање на таксена марка преку испратена СМС порака од мобилен телефон со содржина ТМ (празно место) ИМЕ (празно место) ПРЕЗИМЕ (празно место) 50, со латинско писмо, на бројот 144 166
За Стандардна дозвола за изнесување на културни добра не се наплаќа административна такса, a за Уверение за извоз и изнесување на незаштитени добра се наплаќа административна такса  согласно Закон за административни такси („Службен весник на РМ” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/2001, 24/2003, 19/2004,61/2004, 95/2005, 70/2006, 92/2007, 88/2008, 130/2008, 6/10, 145/10)

Обрасци за поднесување на барање за дозвола во хартиена формa
Постапката за издавање на дозвола/уверение за изнесување на движни добра за барањата поднесени во хартиена форма трае 15 дена во зависност од комплетноста на поднесената документација (превземи)

Стандардна дозвола за изнесување на културни добра и Уверение за извоз и изнесување на незаштитени добра се издаваат во согласност со Закон за заштита на културното наследство („Службен весник на РМ” бр.20/04, 115/07 и 18/11) и Правилник за формата и содржината на обрасците на дозволите и уверенијата за изнесување и извоз на културни добра во странство и начинот на издавање на дозволите и уверенијата. („Службен весник на РМ” , бр.105/08)

EXIM СТАТИСТИКИ

Квартални_извештаи_на_издадени_ дозволи и просечно време на издавање

Обем на издадени дозволи и просечно време на издавање

Регулатива за примена на EXIM
  • Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки (Сл. Весник 134/2008) (превземи)
  • Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за воспоставување и начинот користење на информациониот систем за обработка на податоци во електронски облик и електронски потпис при увоз, извоз и транзит на стоки.(Сл. Весник 13/2011) (превземи)
Упатство
Во случај на технички проблем или прекин во функционирањето на системот, oбработката на податоците од барањата се врши со примена на документи во хартиена форма како алтернатива.
  • Упатство за примена на алтернативна хартиена процедура во случај на технички проблем во EXIM (превземи)
  • Образец за поднесување на барање за дозвола во хартиена форма(превземи)
Корисничка поддршка на EXИM во Управа за заштита на културното наследство

Валентино Димитровски - административно правна подршка
v.dimitrovski@uzkn.gov.mk, 075/298-240, 02/32 89 711

Билјана Јовановска - административно правна подршка
b.jovanovska@uzkn.gov.mk, 075/299-940, 3289-726

Катерина Паскали - административно правна подршка
k.paskali@uzkn.gov.mk, 075/299-930, 02/32 89 723

Бурим Амети - техничка подршка
b.ameti@uzkn.gov.mk, 075/299-899, 02/32 89 759

Главен контакт за поддршка на ЕХИМ во Царинска управа

exim@customs.gov.mk, 02/3293-916, 02/3293-916

Пристап и регистрација во ЕХИМ системот на следниот линк:

www.exim.gov.mk

Апел ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl
Апел Л И Н К О В И
cl
Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl
Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Едношалтерски систем за увоз и извоз на дозволи

Македонски Археолошки Весник

Periblepto dome in the narthex