Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
С Т А Т У С
Култура / Culture

Статус на Управата
Управата за заштита на културното наследство има статус на орган на државната управа од типот - орган во состав. Како таква, таа е во состав на Министерството за култура и има својство на правно лице.
   


Јавни информации ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl

Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Македонски Археолошки Весник

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Periblepto dome in the narthex