Управа за заштита на културното наследство
Македонски / English
Дома Дома
За управата За управата
Статус Статус
Структура Структура
Активности Активности
Правилници Правилници
Контакт Контакт
Обрасци:
Култура / CultureПретходно заштитно козерваторскo одобрение

Образец за Барање за добивање на претходно заштитно конзерваторско одобрение (превземи .doc) (превземи .pdf)

Козерваторскo одобрение

 

Образец за Барање за добивање на конзерваторско одобрение (превземи .doc) (превземи .pdf)

Стандардна дозвола за изнесување на незаштитени добра

Образец за Барање за добивање Стандардна дозвола за изнесување на културни добра  (превземи .doc) (превземи .pdf)

Уверение за извоз и изнесување на незаштитени добра

Образец за Барање за добивање Уверение за извоз и изнесување на незаштитени добра(превземи .doc), (превземи .doc)
Дозвола за археолошки истражувања
Образец за Барање за добивање на дозвола за археолошки истражувања (превземи .doc), (превземи .pdf)
Дозвола за употреба на опрема за детекција
Образец за Барање за добивање на одобрение за употреба на опрема за детекција (превземи .doc), (превземи .pdf)

 

Други Обрасци

Образец 1) Барање за добивање на потврда дека објектот е заштитен како културно наследство(превземи .doc), (превземи .pdf)

Образец 2) Барање за добивање на потврда дека објектот е заштитен како културно наследство со цел ослободување од данок на имот(превземи .doc), (превземи .pdf)

Образец 3) Понуда за реализирање на правото на првенствено купување(превземи .doc), (превземи .pdf)


Апел ЈАВНИ ИНФОРМАЦИИ
cl

Апел ОБРАСЦИ
cl

Апел Л И Н К О В И
cl

Апел И Н Ф О Р М А Т О Р
Списание на Управата за заштита на културното наследство
cl

Апел Х Е М Е Р О Т Е К А
cl

Министерство за култура на Република Македонија

Скопско Кале

Едношалтерски систем за увоз и извоз на дозволи

Македонски Археолошки Весник

Periblepto dome in the narthex