Управата за заштита на културното наследство во нови простории

Управата за заштита на културното наследство, која е во состав на Министерството за култура, се всели во нов поголем работен простор, во објект на ул. „Павел Шатев“, бр. 3 во Скопје. Освен новиот простор, вработените во Управата добија и комплетно нова работна опрема. Особено се екипира и одделот во кој … Прочитај повеќе

Демант за објавениот текст во денешен Либертас

Управата за заштита на културното наследство, орган во состав на Министерство за култура, која беше сместена во објектот на улицата “Ѓуро Ѓаковиќ” бр.61, е во процес на селење и ќе биде сместена во објект кој се наоѓа на улицата “Павел Шатев” бр.3. Од тие причини, изјавите дадени во денешен libertas.com дека … Прочитај повеќе

Оглас 8/2017

Набавка на стоки- надградба на софтвер ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 8/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје … Прочитај повеќе

Шарена џамија во Тетово е прогласена за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење

Со одлука на Владата на Република Македонија со број 44-781/1 од 14.03.2017 година Верскиот комплекс Шарена џамија во Тетово е прогласена за културно наследство од особено значење, поткатегорија исклучително значење која гласи: Врз основа на член 41 став 2 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на Република … Прочитај повеќе

Оглас 7/2017

Набавка на стоки- информатичка опрема (лаптопи) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 7/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје … Прочитај повеќе

Оглас 6/2017

Набавка на стоки- течни горива- моторни бензини и дизел гориво за потребите на Управата за заштита на културото наследство за период од една година ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА Број на оглас: 6/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: … Прочитај повеќе

Оглас 5/2017

Набавка на услуги – сметководствени услуги според приложена спецификација за потребите на Управата за заштита на културно наследство за 2017 година ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 5/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на … Прочитај повеќе

Оглас 4/2017

Набавка на стоки- патнички моторни возила ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 4/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје … Прочитај повеќе

Оглас 3/2017

Набавка на стоки – А0 мултифункциски уред ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 3/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: … Прочитај повеќе

Оглас 2/2017

Набавка на стоки-продолжување на ОРАКЛ лиценца ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас 2/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје … Прочитај повеќе