Информации од јавен карактер

  • Слободен пристап до информации од јавен карактер имаат сите правни и физички лица, без разлика дали се домашни или странски.
  • За пристапот до информациите од јавен карактер на УЗКН потребно е да поднесете усно, писмено или барање во електронска и друга форма, до имателот на информацијата – Управа за заштита на културното наследство.
  • Барањето испратете го до службеното лице на УЗКН надлежно за постапување по барањата за пристап до информации од јавен карактер:

УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Ул.Ѓуро Ѓаковиќ бр.61, 1000 Скопје

Службено лице: Марија Пујаз, телефон 02/3240670
е-пошта: m.pujaz@uzkn.gov.mk

За подетални информации околу правата и обрските на барателите и имателите на информации од јавeн карактер посетете ја веб страната на Комисијата за заштита на правото за сободен пристап до информациите од јавен карактер – www.komspi.mk

Comments are closed