Регистри на културното наследство

Национален регистар на културното наследство

НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

1. ГЛАВНА КНИГА ДЕЛ ПРВИ – НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
2. ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОПАСНОСТ
3. ГЛАВНА КНИГА ДЕЛ ЧЕТВРТИ – НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
4. ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ПОД ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА
5. ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО РЕЗЕРВИРАНА АРХЕОЛОШКА ЗОНА
6. ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО РЕЗЕРВИРАНА АРХЕОЛОШКА ЗОНА ВО ОПАСНОСТ
7. ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕГИСТАР НА НЕДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОПАСНОСТ ОД ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

1. ГЛАВНА КНИГА ДЕЛ ВТОРИ – ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
2. ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕГИСТАР НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОПАСНОСТ
3. ГЛАВНА КНИГА ДЕЛ ЧЕТВРТИ- ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ
5. ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕГИСТАР НА ДВИЖНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОПАСНОСТ ОД ПРИВРЕМЕНА ЗАШТИТА

НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

1. ГЛАВНА КНИГА ДЕЛ ТРЕТИ – НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
2. ДОПОЛНИТЕЛЕН РЕГИСТАР НА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ВО ОПАСНОСТ
3. ГЛАВНА КНИГА ДЕЛ ЧЕТВРТИ- НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ОД ОСОБЕНО ЗНАЧЕЊЕ

Comments are closed