Годишен извештај за период од од 1.01.2023 до 31.12.2023 до Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РС.М. бр.101/2019) Управа за заштита на култуното наследство, ул.„Павел Шатев” бр.3, 25517 700,  П.Фах 220, contact @uzkn.gov.mk Марија Пујаз, го подготви следниот          ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ (од 1.01.2023 до 31.12.2023) Податоци за службените лица определени … Прочитај повеќе

Извештај за усогласеност за 2019 година од Државниот завод за ревизија

Конечен извештај за извршената ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство (превземи)