Годишен извештај за период од од 1.01.2023 до 31.12.2023 до Агенција за заштита на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер

Согласно член 36 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Сл. весник на РС.М. бр.101/2019)

Управа за заштита на култуното наследство, ул.„Павел Шатев” бр.3, 25517 700,  П.Фах 220, contact @uzkn.gov.mk

Марија Пујаз,

го подготви следниот

         ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ
(од 1.01.2023 до 31.12.2023)

  1. Податоци за службените лица определени за посредување со информации кај  имателите на информации; Марија Пујаз – овластено службено лице за безбедност на културно наследство-советник инспектор за безбедност на културното наследство
  2. Број на примени барања;28
  3. Број на позитивно одговорени барања,28
  4. Број на одбиени и отфрлени барања со наведување на причините за секое одбиено или отфрлено барање; /
  5. Број на неодговорени барања;/
  6. 6.Број на вложени жалби против првостепени одлуки (решенија на имателите на информации, со опис на одлуката како и со наведување на причините за донесената одлука во случај на повторно одбивање на бараната информација;2
  7. Број на усвоени жалби со одлука на Агенцијата;2
  8. Број на преиначени првостепени одлуки по постапување на Агенцијата; /
  9. Број на одбиени жалби од Агенцијата и причини за нивното одбивање; и /
  10. Број на отфрлени жалби од Агенцијата и причини за нивно отфрлање./

НАПОМЕНА: Таксативно набележаните обврски од член 36 значат и Ваша обврска на истите да одговорите прецизно, со податоци, коментари и карактеристики што произлегуваат од Вашата работа.

Извештајот можете да го пребземете тука

Bookmark the permalink.

Comments are closed