Вработени

Директор

м-р Зоран Павлов

Верица Џијановска Надворешно стручно лице contact@uzkn.gov.mk лок. 210

Сектор за идентификација, заштита и користење на културното наследство

м-р Билјана Јовановска Раководител на сектор за идентификација, заштита и користење на културното наследство b.jovanovska@uzkn.gov.mk 071/389-772
лок. 201

Одделение за недвижно културно наследство

Билјана Кузманоска Советник за архитектонско и индустриско наследство b.kuzmanoska@uzkn.gov.mk лок. 116
Дамјан Цветановски Советник за архитектонско и индустриско наследство d.cvetanovski@uzkn.gov.mk лок. 123
Нермин Браими Советник за археолошки локалитети и наоѓалишта n.braimi@uzkn.gov.mk
м-р Билјана Димитрова Советник за археолошки локалитети и наоѓалишта b.dimitrova@uzkn.gov.mk лок. 121

Одделение за интегрирана заштита

Андриана Петковска Виш соработник за интегрирана заштита на археолошко наследство a.petkovska@uzkn.gov.mk лок. 208
Филип Доневски Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство f.donevski@uzkn.gov.mk лок. 208
м-р Маја Матеска Миладиновска Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство m.mateska@uzkn.gov.mk лок. 203
Златко Тодоровски Помлад соработник за интегрирана заштита на археолошкото наследство z.todorovski@uzkn.gov.mk

Одделение за движно културно наследство

м-р Мими Ѓоргоска-Илиевска Советник за библиотечно, аудиовизуелни и фонотечни добра m.gjorgoska@uzkn.gov.mk лок. 126
Златко Начовски Соработник за евиденција на музејски и приватни збирки z.nacovski@uzkn.gov.mk лок. 222
Александар Арсовски Помлад соработник за музејски и приватни збирки a.arsovski@uzkn.gov.mk лок. 222

Одделение за нематеријално културно наследство

м-р Ивона Опетческа- Татарчевска Виш соработник за фолклорни добра i.tatarcevska@uzkn.gov.mk лок. 224
Драгана Апостолова Соработник за јазик и топоними d.apostolova@uzkn.gov.mk лок. 225
Ана Aцеска Помлад соработник за јазик и топоними a.spirova@uzkn.gov.mk лок. 224
м-р Жарко Станимировиќ Помлад соработник за фолклорни добра z.stanimirovic@uzkn.gov.mk лок. 226
Орхан Реџепи Помлад соработник за фолклорни добра o.redzepi@uzkn.gov.mk лок. 106

Одделение за евиденција на културното наследство

Симона Ситникоска Помлад соработник за евиденција на библиотечен фонд во Управата s.sitnikoska@uzkn.gov.mk лок. 227
Игор Ширтовски Помлад соработник за евиденција на археолошки локалитети и наоѓалишта i.sirtovski@uzkn.gov.mk лок. 222
Наим Бислими Помлад соработник за евиденција на библиотечен фонд во Управата n.beslimi@uzkn.gov.mk лок. 120

Сектор за превенција и инспекциски надзор на културното наследство

м-р Жаклина Петровска Генерален инспектор – Раководител на сектор за превенција и инспекциски надзор на културното наследство z.petrovska@uzkn.gov.mk 070/226-049

Одделение за превенција на културното наследство

Марија Пујаз Советник инспектор за безбедност на културното наследство m.pujaz@uzkn.gov.mk 070/342-798
лок. 110
Гордана Јањиќ Советник за одбрана и спасување на културното наследство во случај на вооружен судир и природни непогоди g.janjik@uzkn.gov.mk лок. 106

Одделение за испекциски надзор за заштита на културното наследство

м-р Сарита Карпузова Советник инспектор за археолошки локалитети и наоѓалишта s.karpuzova@uzkn.gov.mk 078/294-125
лок. 110
м-р Марија Димоска Надворешно стручно лице m.dimoska@uzkn.gov.mk

Сектор за меѓународна соработка, документација и дигитализација на културното наследство

Одделение за меѓународна соработка

м-р Кристина Бицева Раководител на одделение за меѓународна соработка k.biceva@uzkn.gov.mk 070/342-793
лок. 126
м-р Данче Ристовска Костадинова Советник за билатерална и мултилатерална соработка d.kostadinova@uzkn.gov.mk лок. 227
м-р Ана Алексова Tутковска Советник за билатерална и мултилатерална соработка a.aleksova@uzkn.gov.mk 075/388-613
лок. 116
Лилјана Пешовска Соработник за координација на проекти l.pesovska@uzkn.gov.mk лок. 113

Одделение за документација на културното наследство

Викторија Апостолова Раководител на одделение за документација на културното наследство v.apostolova@uzkn.gov.mk 070/367-178
лок. 132
Арбен Ајдини Советник за грижа за документација на културното наследство a.ajdini@uzkn.gov.mk лок. 130
Стојка Јанковска Помлад соработник за грижа за документација на културното наследство s.jankovska@uzkn.gov.mk лок. 131
Силва Јамандиловска Самостоен референт за документација s.jamandilovska@uzkn.gov.mk лок. 133
Саша Крстевски Самостоен референт за документација – Администратор на бази на податоци s.krstevski@uzkn.gov.mk лок. 134

Одделение за регистрација на културното наследство и ИТ поддршка

Дончо Наумовски Соработник за регистрација на културно наследство d.naumovski@uzkn.gov.mk 078/289-783
лок. 219
Верица Џијановска Надворешно стручно лице v.dzijanovska@uzkn.gov.mk лок. 218

Одделение за дигитализација на културното наследсто

Бранко Павловски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство b.pavlovski@uzkn.gov.mk 070/249-365
02 551 7710
м-р Сашо Димоски Соработник за обработка и грижа за фото и видео документација на културното наследство s.dimoski@uzkn.gov.mk 02 551 7710
м-р Милан Митовски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство m.mitovski@uzkn.gov.mk 02 551 7710
Владо Фиданоски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство v.fidanoski@uzkn.gov.mk 02 551 7710
Иљо Иљовски Соработник за дигитализација на податоците за културното наследство i.iljovski@uzkn.gov.mk 02 551 7710
Игор Алексовски Соработник за обработка и грижа за архитектонската документација на културното наследство i.aleksovski@uzkn.gov.mk 02 551 7710

Сектор за нормативно-правни работи, правна заштита на културното наследство и општи работи

д-р Дејан Ристовски Раководител на Сектор за нормативно-правни работи, правна заштита на културното наследство и општи работи d.ristovski@uzkn.gov.mk 070/342-792
Одделение за нормативно-правни работи и правна заштита на културното наследство
Лила Петрова Советник за правни работи l.petrova@uzkn.gov.mk 071/389-752
лок. 128
м-р Марија Дукоска Тодоровска Советник за правни работи m.dukoska@uzkn.gov.mk лок. 128

Одделение за архивски и стручно-административни работи

Светланка Ѓорѓиевска Советник за координација и стручна поддршка на работата на директорот s.georgievska@uzkn.gov.mk 078/289-784
лок. 202
Анастасија Талеска Советник за упишување на предмети а.sekulova@uzkn.gov.mk лок. 102
Невзат Селим Помлад референт-Доставувач
Александар Равановски Возач
070/367-156 Тони Митев Возач 070/389-748
Милош Младеновски Надворешно стручно лице m.mladenovski@uzkn.gov.mk лок. 102

Одделение за управување со човечки ресурси (Самостојно одделение)

Мики Душански Надворешно стручно лице m.dusanski@uzkn.gov.mk
Јулија Талеска Надворешно стручно лице j.taleska@uzkn.gov.mk

Comments are closed