Вработени

 

Директор

д-р Елеонора Петрова-Митевска

Сектор за идентификација, заштита и користење на културното наследство 

Одделение за движно културно наследство

Валентино Димитровски Раководител на одделение за движно културно наследство v.dimitrovski@uzkn.gov.mk 070342794
м-р Билјана Јовановска Советник за музејски и приватни збирки b.jovanovska@uzkn.gov.mk 071389772
м-р Мими Ѓоргоска-Илиевска Советник за библиотечно, аудиовизуелни и фонотечни добра m.gjorgoska@uzkn.gov.mk
м-р Маја Ралева-Миладиновски Соработник за јавни и приватни збирки на археолошки,историски, етнолошки и уметничко добра m.raleva@uzkn.gov.mk
м-р Катерина Паскали Соработник за јавни и приватни збирки на архелошки, историски, етнолошки и уметнички добра k.paskali@uzkn.gov.mk
Златко Начовски Соработник за евиденција на музејски и приватни збирки z.nacovski@uzkn.gov.mk
Александар Арсовски Помлад соработник за евиденција на музејски и приватни збирки a.arsovski@uzkn.gov.mk

Одделение за документација на културното наследство

Викторија Апостолова Раководител на одделение за документација на културното наследство v.apostolova@uzkn.gov.mk 070367178
Арбен Ајдини Советник за грижа за документација на културното наследство a.ajdini@uzkn.gov.mk
Стојка Јанковска Помлад соработник за грижа за документација на културното наследство s.jankovska@uzkn.gov.mk
Силва Јамандиловска Самостоен референт за документација s.jamandilovska@uzkn.gov.mk
Саша Крстевски Самостоен референт за документација s.krstevski@uzkn.gov.mk 070226027

Оддение за интегрирана заштита

м-р Снежана Герасимова Матеска Советник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство s.mateska@uzkn.gov.mk  070226049
Филип Доневски Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство f.donevski@uzkn.gov.mk
Маја Матеска Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство m.mateska@uzkn.gov.mk
Лилјана Пешовска Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство l.pesovska@uzkn.gov.mk
Златко Тодоровски Помлад соработник за интегрирана заштита на археолошкото наследство z.todorovski@uzkn.gov.mk
Игор Алексовски Приправник – Соработник i.aleksovski@uzkn.gov.mk

Одделение за правна заштита на културното наследство

м-р Кристина Бицева Советник за меѓународни договори, стандарди и прописи за заштита на културното наследство k.biceva@uzkn.gov.mk 070342793
Лила Петрова Соработник за правна заштита на културното наследство l.petrova@uzkn.gov.mk 078398184
Марија Дукоска Тодоровска Помлад соработник за правна заштита на културното наследство m.dukoska@uzkn.gov.mk 078398213

 Одделение за недвижно културно наследство

Данче Голубовска Советник за археолошки локалитети и наоѓалишта d.golubovska@uzkn.gov.mk
Билјана Кузманоска Советник за архитектонско и индустриско наследство b.kuzmanoska@uzkn.gov.mk 078294132
Катерина Јовановска-Георгиевска Виш соработник за управување со државното културно наследство k.georgievska@uzkn.gov.mk
м-р Билјана Димитрова Соработник за археолошки  локалитети и наоѓалишта b.dimitrova@uzkn.gov.mk
Иљо Иљовски Соработник за архитектонско културно наследство i.iljovski@uzkn.gov.mk
Дамјан Цветановски Помлад соработник за архитектонско културно наследство d.cvetanovski@uzkn.gov.mk
м-р Ана Алексова Помлад соработник за архитектонско културно наследство a.aleksova@uzkn.gov.mk 078298527

 Одделение за нематеријално културно наследство

м-р Ивона Опетческа- Татарчевска Виш сорабтник за фолклорни добра i.tatarceska@uzkn.gov.mk
Драгана Апостолова Соработник за јазик и топоними d.apostolova@uzkn.gov.mk
Ана Спирова Помлад соработник за јазик и топоними a.spirova@uzkn.gov.mk
Жарко Станимировиќ Помлад соработник за фолклорни добра z.stanimirovic@uzkn.gov.mk

 Одделение за архивски работи и техничка поддршка

Анастасија Талеска Помлад соработник за упишување на управни предмети a.taleska@uzkn.gov.mk
Билјана Велкоска Архивар b.velkovska@uzkn.gov.mk
Светланка Ѓорѓиевска Технички секретар s.georgievska@uzkn.gov.mk
Тони Митев Возач 070389748
Славко Ситниковски Возач 070249365
Александар Равановски Возач 070367156

 Сектор за превенција  и инспекциски надзор на културното наследство  

м-р Зоран Павлов Раководител на сектор за превенција и инспекциски надзор на културното наследство-Главен инспектор z.pavlov@uzkn.gov.mk 070379869

 Одделение за инспекциски надзор за заштита на културното наследство 

м-р Билјана Пачкова-Куфојанакис Советник инспектор за архитектонско културно наследство b.kufojanakis@uzkn.gov.mk 070342796
д-р Звонимир Николовски Советник инспектор за археолошки локалитети и наоѓалишта z.nikolovski@uzkn.gov.mk 075273629
м-р Ружица Kочовска Советник инспектор за архитектонско културно наследство r.kocovska@uzkn.gov.mk 078294156
м-р Жаклина Петровска Советник инспектор за заштита на културното наследство z.petrovska@uzkn.gov.mk 078293156
Јасминка Зисовска Советник инспектор за културно наследство во доменот на историја на уметноста j.zisovska@uzkn.gov.mk 070342791
м-р Сарита Карпузова Советник инспектор за археолошки локалитети и наоѓалишта s.karpuzova@uzkn.gov.mk 078294125

 Одделение за превенција на културното наследство 

Марија Пујаз Советник инспектор за безбедност на културното наследство m.pujaz@uzkn.gov.mk 078342798
Ванчо Ивановски Виш соработник за одбрана и спасување на културното наследство во случај на вооружен судир и природни непогоди v.ivanovski@uzkn.gov.mk 070323420
Анкица Христова Самостоен референт за безбедност, одбрана и спасување на културното наследство a.hristova@uzkn.gov.mk 070337780
Гордана Јањиќ Помлад соработник за безбедност, одбрана и спасување на културното наследсто g.janjikj@uzkn.gov.mk 078297859

 Сектор за финансиски прашања  

 Одделение за буџетска конторола, буџетска координација и координација на проекти 

м-р Дејан Ристовски Раководител на одделение за буџетска контрола, буџетска координација и координација на проекти d.ristovski@uzkn.gov.mk 070342792
Данче Ристовска-Костадинова Советник за меѓународна помош и соработка и координација на проекти d.kostadinova@uzkn.gov.mk
Симона Ситникоска Помлад соработник за координација на проекти за промоција и популаризација на културното наследство s.sitnikoska@uzkn.gov.mk

 Одделение за сметководство, плаќање и јавни набавки 

Софија Хаџиевска Надворешно стручно лице s.hadzijevska@uzkn.gov.mk 078289764

 Сектор за регистрација, катастар, дигитализација на културното наследство и ИТ 

 Одделение за регистрација и катастар на културното наследство  

Дончо Наумовски Администратор на катастар на културното наследство d.naumovski@uzkn.gov.mk 078317779
Кате Антевска Соработник за регистрација на културното наследство k.antevska@uzkn.gov.mk

 Одделение за дигитализација на културното наследство и ИТ 

Бранко Павловски Соработник за обработка и грижа за документација на културното наследство b.pavlovski@uzkn.gov.mk 070244603
Сашо Димоски Соработник за обработка и грижа за документација на културното наследство s.dimovski@uzkn.gov.mk
Милан Митовски Соработник за обработка и грижа за документација на културното наследство m.mitovski@uzkn.gov.mk
Владо Фидановски Соработник за обработка и грижа за документација на културното наследство v.fidanovski@uzkn.gov.mk
Бурим Амети Помлад соработник за информатичка технологија b.ameti@uzkn.gov.mk 071379416
Јове Парговски Помлад соработник за оддржување на веб страни-Битола j.pargovski@uzkn.gov.mk

 Одделение за  управување со човечки ресурси 

 

Comments are closed