Вработени

Директор

Ацо Костов

Сектор за идентификација, заштита и користење на културното наследство

м-р Билјана Јовановска Советник за музејски и приватни збирки – Овластен раководител на сектор за идентификација, заштита и користење на културното наследство b.jovanovska@uzkn.gov.mk 071389772
лок. 201

Одделение за недвижно културно наследство

Данче Голубовска Советник за археолошки локалитети и наоѓалишта d.golubovska@uzkn.gov.mk лок. 122
Билјана Кузманоска Советник за архитектонско и индустриско наследство b.kuzmanoska@uzkn.gov.mk лок. 116
Катарина Јовановска Георгиевска Виш соработник за управување со државното културно наследство k.georgievska@uzkn.gov.mk лок. 120
м-р Билјана Димитрова Соработник за археолошки  локалитети и наоѓалишта b.dimitrova@uzkn.gov.mk лок. 121
Дамјан Цветановски Помлад соработник за архитектонско културно наследство d.cvetanovski@uzkn.gov.mk лок. 123

Одделение за интегрирана заштита

м-р Елена Павловски Советник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство e.pavlovski@uzkn.gov.mk лок. 123
Филип Доневски Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство f.donevski@uzkn.gov.mk лок. 208
Маја Матеска Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство m.mateska@uzkn.gov.mk лок. 203
Златко Тодоровски Помлад соработник за интегрирана заштита на археолошкото наследство z.todorovski@uzkn.gov.mk лок. 208
Орхидеја Зорова Надворешно стручно лице-Виш соработник за интегрирана заштита o.zorova@uzkn.gov.mk лок. 208
Стефан Tрајковски Надворешно стручно лице-Соработник за интегрирана заштита на архитектонско урбанистичко наследство s.trajkovski@uzkn.gov.mk  лок. 218

Одделение за движно културно наследство

Валентино Димитровски Раководител на одделение за движно културно наследство v.dimitrovski@uzkn.gov.mk 070342794
лок. 115
м-р Мими Ѓоргоска-Илиевска Советник за библиотечно, аудиовизуелни и фонотечни добра m.gjorgoska@uzkn.gov.mk лок. 126
м-р Маја Ралева-Миладиновски Соработник за јавни и приватни збирки на археолошки,историски, етнолошки и уметничко добра m.raleva@uzkn.gov.mk лок. 120
м-р Катерина Паскали Соработник за јавни и приватни збирки на архелошки, историски, етнолошки и уметнички добра k.paskali@uzkn.gov.mk лок. 114
Златко Начовски Соработник за евиденција на музејски и приватни збирки z.nacovski@uzkn.gov.mk  лок. 222

Одделение за нематеријално културно наследство

м-р Ивона Опетческа- Татарчевска Виш соработник за фолклорни добра – Овластен раководител на одделние за нематеријално културно наследство i.tatarcevska@uzkn.gov.mk лок. 224
Драгана Апостолова Соработник за јазик и топоними d.apostolova@uzkn.gov.mk лок. 225
Ана Aцеска Помлад соработник за јазик и топоними a.spirova@uzkn.gov.mk лок. 224
м-р Жарко Станимировиќ Помлад соработник за фолклорни добра z.stanimirovic@uzkn.gov.mk лок. 226

Одделение за евиденција на културното наследство

Дончо Наумовски Соработник за евиденција на архитектонското културно наследство – Овластен раководител на оддление за евиденција на културното наследство d.naumovski@uzkn.gov.mk 078289783
лок. 219
Симона Ситникоска Помлад соработник за евиденција на библиотечен фонд во Управата s.sitnikoska@uzkn.gov.mk лок. 227
м-р Владимир Милановски Надворешно стручно лице-Соработник за ревизија на евиденција на културното наследство v.milanovski@uzkn.gov.mk лок. 120
Игор Ширтовски Надворешно стручно лице-Помлад соработник за евиденција на археолошките локалитети и наоѓалишта i.sirtovski@uzkn.gov.mk  лок. 222

Сектор за превенција и инспекциски надзор на културното наследство

д-р Звонимир Николовски Советник инспектор за археолошки локалитети и наоѓалишта – Овластен раководител на сектор за превенција и инспекциски надзор на културното наследство – главен инспектор z.nikolovski@uzkn.gov.mk 075273629
лок. 110

Одделение за превенција на културното наследство

Марија Пујаз Советник инспектор за безбедност на културното наследство – Овластен раководител на одделението за превенција на културното наследство m.pujaz@uzkn.gov.mk 070342798
лок. 106
Ванчо Ивановски Виш соработник за одбрана и спасување на културното наследство во случај на вооружен судир и природни непогоди v.ivanovski@uzkn.gov.mk 070323420
лок. 106
Гордана Јањиќ Помлад соработник за безбедност, одбрана и спасување на културното наследсто g.janjik@uzkn.gov.mk лок. 106
Анкица Христова Самостоен референт за безбедност, одбрана и спасување на културното наследство a.hristova@uzkn.gov.mk лок. 106

Одделение за испекциски надзор за заштита на културното наследство

м-р Билјана Пачкова-Куфојанакис Советник инспектор за архитектонско културно наследство b.kufojanakis@uzkn.gov.mk 070342796
лок. 113
м-р Ружица Kочовска Советник инспектор за архитектонско културно наследство r.kocovska@uzkn.gov.mk 078294156
м-р Жаклина Петровска Советник инспектор за заштита на културното наследство z.petrovska@uzkn.gov.mk 072757222
м-р Сарита Карпузова Советник инспектор за археолошки локалитети и наоѓалишта s.karpuzova@uzkn.gov.mk 078294125
лок. 110
Татјана Градишка Надворешно стручно лице-Виш соработник за правна поддршка t.gradishka@uzkn.gov.mk  лок. 113

Сектор за меѓународна соработка, документација и дигитализација на културното наследство

м -р Зоран Павлов Раководител на сектор за меѓународна соработка, документација и дигитализација на културното наследство z.pavlov@uzkn.gov.mk 070379869
лок. 118

Одделение за меѓународна соработка

м-р Кристина Бицева Советник за координација на меѓународната соработка- Овластен раководител на одделението за меѓународна соработка k.biceva@uzkn.gov.mk 070342793
лок. 126
м-р Данче Ристовска Костадинова Советник за билатерална и мултилатерална соработка d.kostadinova@uzkn.gov.mk лок. 227
Лилјана Пешовска Соработник за координација на проекти l.pesovska@uzkn.gov.mk лок. 203
м-р Ана Алексова Помлад соработник за меѓународна помош и соработка a.aleksova@uzkn.gov.mk лок. 116
Александар Арсовски Помлад соработник за промоција и популаризација на културното наследство a.arsovski@uzkn.gov.mk  лок. 222

Одделение за документација на културното наследство

Викторија Апостолова Раководител на одделение за документација на културното наследство v.apostolova@uzkn.gov.mk 070367178
лок. 132
Арбен Ајдини Советник за грижа за документација на културното наследство a.ajdini@uzkn.gov.mk лок. 130
Стојка Јанковска Помлад соработник за грижа за документација на културното наследство s.jankovska@uzkn.gov.mk лок. 131
Силва Јамандиловска Самостоен референт за документација s.jamandilovska@uzkn.gov.mk
Саша Крстевски Самостоен референт за документација s.krstevski@uzkn.gov.mk лок. 134

Одделение за регистрација на културното наследство и ИТ поддршка

м-р Ирина Симоновска Надворешно стручно лице-Соработник за регистрација на културното наследство i.simonovska@uzkn.gov.mk  лок. 218
Горан Ивановски Надворешно стручно лице-Соработник за регистрација на културното наследство g.ivanovski@uzkn.gov.mk лок. 219
Верица Џијановска Надворешно стручно лице-Соработник за регистрација на културното наследство v.dzijanovska@uzkn.gov.mk лок. 218

Одделение за дигитализација на културното наследсто

Бранко Павловски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство – Овластен раководител на одделение за дигитализација и на културното наследство b.pavlovski@uzkn.gov.mk 02 551 7710
Сашо Димоски Соработник за обработка и грижа за фото и видео документација на културното наследство s.dimoski@uzkn.gov.mk  02 551 7710
м-р Милан Митовски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство m.mitovski@uzkn.gov.mk  02 551 7710
Владо Фиданоски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство v.fidanoski@uzkn.gov.mk  02 551 7710
Иљо Иљовски Соработник за дигитализација на податоците за културното наследство i.iljovski@uzkn.gov.mk  02 551 7710
Игор Алексовски Соработник за обработка и грижа за архитектонската документација на културното наследство i.aleksovski@uzkn.gov.mk  02 551 7710

Сектор за нормативно-правни работи, правна заштита на културното наследство и општи работи

Одделение за нормативно-правни работи и правна заштита на културното наследство

Лила Петрова Соработник за правна заштита на културното наследство – Овластен раководител на одделението за нормативно-правни работи и правна заштита на културното наследство l.petrova@uzkn.gov.mk лок. 128
м-р Марија Дукоска Тодоровска Помлад соработник за правна заштита на културното наследство m.dukoska@uzkn.gov.mk лок. 128

Одделение за архивски и стручно-административни работи

Милош Младеновски Надворешен соработник – Раководител на Одделение за архивски и стручно-административни работи m.mladenovski@uzkn.gov.mk  лок. 102
Светланка Ѓорѓиевска Советник за координација и стручна поддршка на работата на директорот s.georgievska@uzkn.gov.mk  лок. 202
Анастасија Талеска Помлад соработник за упишување на управни предмети а.sekulova@uzkn.gov.mk лок. 102
Билјана Матевска Самостоен референт-Архивар b.velkoska@uzkn.gov.mk 071389739
лок. 101
Александар Равановски Возач 070367156
Тони Митев Возач 070389748
Огнен Гиговски Надворешен соработник – Возач  070249365

Одделение за финансиски прашања (Самостојно одделение)

д-р Дејан Ристовски Раководител на одделение за финансиски прашања d.ristovski@uzkn.gov.mk 070342792
лок. 214
д-р Софка Хаџијевска Постоловска Надворешно стручно лице-Советник за јавни набавки s.hadzijevska@uzkn.gov.mk лок. 215
м-р Елена Маневска Надворешно стручно лице-Советник за координација на сметководство и плаќање e.manevska@uzkn.gov.mk лок. 216

Одделение за управување со човечки ресурси (Самостојно одделение)

Елеонора Ѓеорѓиевска Надворешно стручно лице-Советник за вработување и мобилност во административната служба e.georgievska@uzkn.gov.mk лок. 212
Ивана Тасевска Надворешно стручно лице-Помлад соработник за персонална евиденција i.tasevska@uzkn.gov.mk лок. 212

Comments are closed