Вработени

Директор

д-р Елеонора Петрова-Митевска

Сектор за идентификација, заштита и користење на културното наследство

м-р Билјана Јовановска Советник за музејски и приватни збирки – Овластен раководител на сектор за идентификација, заштита и користење на културното наследство b.jovanovska@uzkn.gov.mk 071389772

Одделение за недвижно културно наследство

Данче Голубовска Советник за археолошки локалитети и наоѓалишта d.golubovska@uzkn.gov.mk
Билјана Кузманоска Советник за архитектонско и индустриско наследство b.kuzmanoska@uzkn.gov.mk 078294132
Катарина Јовановска Георгиевска Виш соработник за управување со државното културно наследство k.georgievska@uzkn.gov.mk
м-р Билјана Димитрова Соработник за археолошки  локалитети и наоѓалишта b.dimitrova@uzkn.gov.mk
Дамјан Цветановски Помлад соработник за архитектонско културно наследство d.cvetanovski@uzkn.gov.mk
Елизабата Наунова Надворешно стручно лице-Советник за архитектонско и индустриско културно наследство g.nelkovska@uzkn.gov.mk

Одделение за интегрирана заштита

м-р Снежана Герасимова Матеска Советник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство – Овластен раководител на одделение за интегрирана заштита s.mateska@uzkn.gov.mk 070226049
Филип Доневски Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство f.donevski@uzkn.gov.mk
Маја Матеска Соработник за интегрирана заштита на архитектонско-урбанистичко наследство m.mateska@uzkn.gov.mk
Златко Тодоровски Помлад соработник за интегрирана заштита на археолошкото наследство z.todorovski@uzkn.gov.mk
Орхидеја Зорова Надворешно стручно лице-Виш соработник за интегрирана заштита o.zorova@uzkn.gov.mk
Стефан Tрајковски Надворешно стручно лице-Соработник за интегрирана заштита на архитектонско урбанистичко наследство s.trajkovski@uzkn.gov.mk

Одделение за движно културно наследство

Валентино Димитровски Раководител на одделение за движно културно наследство v.dimitrovski@uzkn.gov.mk 070342794
м-р Мими Ѓоргоска-Илиевска Советник за библиотечно, аудиовизуелни и фонотечни добра m.gjorgoska@uzkn.gov.mk
м-р Маја Ралева-Миладиновски Соработник за јавни и приватни збирки на археолошки,историски, етнолошки и уметничко добра m.raleva@uzkn.gov.mk
м-р Катерина Паскали Соработник за јавни и приватни збирки на архелошки, историски, етнолошки и уметнички добра k.paskali@uzkn.gov.mk
Златко Начовски Соработник за евиденција на музејски и приватни збирки z.nacovski@uzkn.gov.mk

Одделение за нематеријално културно наследство

м-р Ивона Опетческа- Татарчевска Виш соработник за фолклорни добра – Овластен раководител на одделние за нематеријално културно наследство i.tatarcevska@uzkn.gov.mk
Драгана Апостолова Соработник за јазик и топоними d.apostolova@uzkn.gov.mk
Ана Aцевска Помлад соработник за јазик и топоними a.spirova@uzkn.gov.mk
м-р Жарко Станимировиќ Помлад соработник за фолклорни добра z.stanimirovic@uzkn.gov.mk

Одделение за евиденција на културното наследство

Дончо Наумовски Соработник за евиденција на културното наследство – Овластен раководител на оддление за евиденција на културното наследство d.naumovski@uzkn.gov.mk 078289783
Симона Ситникоска Помлад соработник за евиденција на библиотечен фонд во Управата s.sitnikoska@uzkn.gov.mk
м-р Владимир Милановски Надворешно стручно лице-Соработник за ревизија на евиденција на културното наследство v.milanovski@uzkn.gov.mk
Марина Димитровска Надворешно стручно лице-Соработник за евиденција на културното наследство m.dimitrovska@uzkn.gov.mk
Игор Ширтовски Надворешно стручно лице-Помлад соработник за евиденција на археолошките локалитети и наоѓалишта i.sirtovski@uzkn.gov.mk

Сектор за превенција и инспекциски надзор на културното наследство

д-р Звонимир Николовски Советник инспектор за археолошки локалитети и наоѓалишта – Овластен раководител на сектор за превенција и инспекциски надзор на културното наследство – главен инспектор z.nikolovski@uzkn.gov.mk 075273629

Одделение за превенција на културното наследство

Марија Пујаз Советник инспектор за безбедност на културното наследство – Овластен раководител на одделението за превенција на културното наследство m.pujaz@uzkn.gov.mk 078342798
Ванчо Ивановски Виш соработник за одбрана и спасување на културното наследство во случај на вооружен судир и природни непогоди v.ivanovski@uzkn.gov.mk 070323420
Гордана Јањиќ Помлад соработник за безбедност, одбрана и спасување на културното наследсто g.janjik@uzkn.gov.mk 078297859
Анкица Христова Самостоен референт за безбедност, одбрана и спасување на културното наследство a.hristova@uzkn.gov.mk 070337780

Одделение за испекциски надзор за заштита на културното наследство

м-р Билјана Пачкова-Куфојанакис Советник инспектор за архитектонско културно наследство b.kufojanakis@uzkn.gov.mk 070342796
м-р Ружица Kочовска Советник инспектор за архитектонско културно наследство r.kocovska@uzkn.gov.mk 078294156
м-р Жаклина Петровска Советник инспектор за заштита на културното наследство z.petrovska@uzkn.gov.mk 078293156
Јасминка Зисовска Советник инспектор за културно наследство во доменот на историја на уметноста j.zisovska@uzkn.gov.mk 070342791
м-р Сарита Карпузова Советник инспектор за археолошки локалитети и наоѓалишта s.karpuzova@uzkn.gov.mk 078294125
Елена Дракуловска Шоповски Надворешно стручно лице-Виш соработник за правна поддршка е.drakulovska@uzkn.gov.mk

Сектор за меѓународна соработка, документација и дигитализација на културното наследство

м -р Зоран Павлов Раководител на сектор за меѓународна соработка, документација и дигитализација на културното наследство z.pavlov@uzkn.gov.mk 070379869

Одделение за меѓународна соработка

м-р Кристина Бицева Советник за координација на меѓународната соработка- Овластен раководител на одделението за меѓународна соработка k.biceva@uzkn.gov.mk 070342793
м-р Данче Ристовска Костадинова Советник за билатерална и мултилатерална соработка d.kostadinova@uzkn.gov.mk
Лилјана Пешовска Соработник за координација на проекти l.pesovska@uzkn.gov.mk
м-р Ана Алексова Помлад соработник за меѓународна помош и соработка a.aleksova@uzkn.gov.mk 078298527
Александар Арсовски Помлад соработник за промоција и популаризација на културното наследство a.arsovski@uzkn.gov.mk

Одделение за документација на културното наследство

Викторија Апостолова Раководител на одделение за документација на културното наследство v.apostolova@uzkn.gov.mk 070367178
Арбен Ајдини Советник за грижа за документација на културното наследство a.ajdini@uzkn.gov.mk
Стојка Јанковска Помлад соработник за грижа за документација на културното наследство s.jankovska@uzkn.gov.mk
Силва Јамандиловска Самостоен референт за документација s.jamandilovska@uzkn.gov.mk
Саша Крстевски Самостоен референт за документација s.krstevski@uzkn.gov.mk 070226027

Одделение за регистрација на културното наследство и ИТ поддршка

Бурим Амети Помлад соработник за информатички технологии – Овластен раководител на одделение за регистрација на културното наследство и ИТ b.ameti@uzkn.gov.mk 071379416
м-р Ирина Симоновска Надворешно стручно лице-Соработник за регистрација на културното наследство i.simonovska@uzkn.gov.mk
Горан Ивановски Надворешно стручно лице-Соработник за регистрација на културното наследство g.ivanovski@uzkn.gov.mk

Одделение за дигитализација на културното наследсто

Бранко Павловски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство – Овластен раководител на одделение за дигитализација и на културното наследство b.pavlovski@uzkn.gov.mk 070244603
Сашо Димоски Соработник за обработка и грижа за фото и видео документација на културното наследство s.dimoski@uzkn.gov.mk
м-р Милан Митовски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство m.mitovski@uzkn.gov.mk
Владо Фиданоски Соработник за обработка и грижа за дигитална документација на културното наследство v.fidanoski@uzkn.gov.mk
Иљо Иљовски Соработник за дигитализација на податоците за културното наследство i.iljovski@uzkn.gov.mk
Игор Алексовски Соработник за обработка и грижа за архитектонската документација на културното наследство i.aleksovski@uzkn.gov.mk

Сектор за нормативно-правни работи, правна заштита на културното наследство и општи работи

Одделение за нормативно-правни работи и правна заштита на културното наследство

Лила Петрова Соработник за правна заштита на културното наследство – Овластен раководител на одделението за нормативно-правни работи и правна заштита на културното наследство l.petrova@uzkn.gov.mk 078298184
м-р Марија Дукоска Тодоровска Помлад соработник за правна заштита на културното наследство m.dukoska@uzkn.gov.mk 078298213
Александра Спировска Надворешно стручно лице-Соработник за изработка на нормативно правни акти a.spirovska@uzkn.gov.mk

Одделение за архивски и стручно-административни работи

Анастасија Талеска Помлад соработник за упишување на управни предмети а.sekulova@uzkn.gov.mk
Билјана Велкоска Самостоен референт-Архивар b.velkoska@uzkn.gov.mk  071389739
Светланка Ѓорѓиевска Технички секретар-референт s.georgievska@uzkn.gov.mk
Александар Равановски Возач 070367156
Славко Ситникоски Возач 070249365
Тони Митев Возач 070389748

Одделение за финансиски прашања

м-р Дејан Ристовски Раководител на одделение за финансиски прашања d.ristovski@uzkn.gov.mk 070342792
д-р Софка Хаџијевска Надворешно стручно лице-Советник за јавни набавки s.hadzijevska@uzkn.gov.mk 078289764
м-р Елена Маневска Надворешно стручно лице-Советник за координација на сметководство и плаќање e.manevska@uzkn.gov.mk

Одделение за управување со човечки ресурси

м-р Марија Димоска Надворешно стручно лице-Советник за вработување и мобилност во административната служба m.dimoska@uzkn.gov.mk
Ивана Тасевска Надворешно стручно лице-Помлад соработник за персонална евиденција i.tasevska@uzkn.gov.mk

Comments are closed