Директор

м-р Зоран Павлов, Историчар на уметноста

Датум на раѓање: 16.12.1960, Велес, Македонија

Образование:

 • 2016 – Сертификат за завршен тренинг: Knowledge Co-Creation Program “Tourism Development through Appropriate Management of the World Heritage Site(B), JICA – Japan;
 • 2005 – Сертификат за завршен напреден меѓународен курс за архитектонска документација, инвентаризација и информатички системи за конзервација – АРИС05, Рим – Италија, ICCROM и GCI (Гети конзерваторски институт – САД);
 • 2002 – Магистер по историја на уметност, Факултет за историја на уметноста, Гази Универзитет, Анкара, Република Турција;
 • 1989 – Дипломиран историчар на уметноста со археологија, Филозофски факултет, ННСГ Историја на уметноста со археологија, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Република Македонија;

Други квалификации:

 • 2021 – “Меѓународна академија за одржлив развој (шеста сесија)”, Обука за градење на капацитети за управување со мешовити локалитети согласно Конвенциите и Програмите на УНЕСКО (Светско наследство, Човек и биосфера, Креативни градови) за одржлив урбан развој, Торино-Италија
 • 2018 – Сертификат – Регионална работилница за изработка на Проценка на влијание на наследството, ICCROM, Котор, Црна Гора;
 • 2016 – Сертификат – “Меѓународна академија за одржлив развој (втора сесија)”, Обука за градење на капацитети за управување со мешовити локалитети согласно Конвенциите и Програмите на УНЕСКО (Светско наследство, Човек и биосфера, Креативни градови) за одржлив урбан развој, Торино-Италија
 • 2015 – Сертификат – “Меѓународна академија за одржлив развој (прва сесија)” – Обука за градење на капацитети за управување со локалитети заштитени од УНЕСКО: Локалитети на светско наследство и Биосферни резервати”, Торино и регионот Пиедмонт, Италија;
 • 2006-2008 – Сертификат – Проект ФОРМЕЗ – Balkans 2 – Development and Strengthening of Local and Central Public Administrations – Balkan area, Македонија-Италија, Министерство за надворешни работи на Италија;

Досегашно искуство:

 • 2018–2023: Раководител на Сектор за меѓународна соработка, документација и дигитализација на културното наследство – Управа за заштита на културното наследство;
 • 2018–сеуште: Претседател на Комисија за управување со природното и културното наследство на Охридскиот регион;
 • 2016–2018: Раководител на сектор за превенција и инспекциски надзор на културното наследство – Управа за заштита на културното наследство;
 • 2013–2019 – Член на Националниот Совет за културно наследство (два мандати);
 • 2013–2017: Член на Националниот Комитет за програмата на УНЕСКО “Човек и биосфера”;
 • 2012–2014; 2022-сеуште: Член на Националната комисија за УНЕСКО на Република Македонија;
 • 2005–2016: Раководител на сектор за документација, меѓународна соработка и општи работи, Управа за заштита на културното наследство;
 • 2009–2013: Претседател на Комисија за издавање на Конзерваторска лиценца;
 • 2008–2014: Претседател на Национален Комитет на ИКОМОС;
 • 2009–сеуште: Фокал поинт за светско културно наследство од Македонија во рамките на УНЕСКО;
 • 2004–2005: Претседател на Управниот одбор на Заводот за заштита на спомениците на културата на град Скопје;
 • 2002–2005: Раководител на одделението за историја на уметноста, историја и етнологија, Н.У. Републички завод за заштита на спомениците на културата;
 • 2002-2005: Претседател на подкомитетот за заштита на културното наследство во случај на катастрофи – МНК ИКОМОС;
 • 1996-1998: Потпретседател на Совет во Републички завод за заштита на спомениците на културата;
 • 1994-1996: Член на Совет во Републички завод за заштита на спомениците на културата;

Преглед на досегашни активности:

 • Координатор, раководител, член на повеќе домашни и меѓународни експертски тимови (УНЕСКО, Турција, Бугарија, Хрватска) во разни проекти и подготовки на студии, планови за управување, мастер планови и др.;

Симпозиуми/Конференции:

 • Учесник со свои излагања на бројни домашни и меѓународни конгреси, конференции, симпозиуми (Турција, Бугарија, Албанија, Полска, Велика Британија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Италија, Србија, Ерменија, Црна Гора, Украина, Романија…);

Објавени трудови:

 • Автор на преку 40 трудови објавени во домашни и меѓународни зборници, списанија, часописи…

Други активности:

 • 2020, 2021 и 2022 – Предавач на Годишната школа за византиско и османлиско културно-историско наследство; Скопје
 • 2014 – 2020: Предавач на Универзитетот Американ колеџ – Скопје, Македонија – по предметите “Теорија и историја на архитектура, уметност и дизајн 1” и “Теорија и историја на архитектура, уметност и дизајн 2”;
 • 2013 – Предавач на Универзитетот Американ колеџ – Скопје, Македонија по предметот “Конзервација и ревитализација на градителско наследство”;

Членство:

 • 2020 – сеуште: Член на Македонскиот Национален Комитет на ICOM;
 • 1997 – сеуште: Член на Македонскиот Национален Комитет на ICOMOS;

Странски јазик:

 • Англиски

Comments are closed