Директор

Ацо Костов е роден во Скопје и е дипломиран инженер архитект, насока урбанизам на  Архитектонскиот факултет во Скопје.

Од 1992 до 2002 година работи како конзерватор, стручен соработник за профана архитектура, Протектолошка група за архитектура во Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, односно Националниот конзерваторски центар. Во 2003 година е избран во стручно звање виш конзерватор, стручен соработник за профана архитектура, а од 2018 година е советник конзерватор.

Учествува во поготовка на голем број на  проекти за конерваторски истражувања, непосредна заштита и учествува и раководи со комисии за стручна контрола на проекти и конзерваторски надзор, како и на повеќе симпозиуми, научни посети, обуки и работилници меѓу кои и на “Меѓу институционалната соработка и работилница за конзерваторски обуки со посета на значајни културно добра во Република Македонија” од страна на стручњаци од висока школа за конзервација предводени од проф. Питер Бурман од Велика Британија во 1994 година и специјализара во “INTERNATIONAL CENTER FOR STUDY OF PRESERVATION AND RESTORATION OF CURTURAL PROPERTY (ICCROM) – International Architectural Conservation (ARC 95) Roma” од 18. Јануари до 26. Мај 1995 година.

Поседува Овластување А за инженер во изведба од архитектура, Овластување А за изработка на проектна документација од архитектура, Овластување А за ревизија на проектна документација од архитектура и Овластување А за надзорен инженер од архитектира.

Comments are closed