За Управата

За вршење на управните, стручните и други работи од областа на заштитата на културното наследство е основана Управата за заштита на културното наследство, како орган во состав на Министерството за култура.

Управата за заштита на културното наследство е основана со Законот за заштита на културното наследство од 19 март 2004 година („Службен весник на Република Македонија” бр. 20/04, а отпочнува со работа на 10 мај 2004 година, денот кога е именуван нејзиниот прв директор.

 

Comments are closed