За Управата

  • Основање на Управата
    Управата за заштита на културното наследство (УЗКН) е основана со Законот за заштита на културното наследство од 19 Март 2004 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/04). Таа отпочна со работа на 10 Мај 2004 година, денот кога е именуван нејзиниот прв директор.

Comments are closed