Извештај за усогласеност за 2019 година од Државниот завод за ревизија

Конечен извештај за извршената ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за 2019 година на Министерството за култура – Управа за заштита на културното наследство (превземи)

Bookmark the permalink.

Comments are closed