Обрасци

Претходно заштитно козерваторскo одобрение
Образец за Барање за добивање на претходно заштитно конзерваторско одобрение (превземи .doc) (превземи .pdf)

Козерваторскo одобрение
Образец за Барање за добивање на конзерваторско одобрение (превземи .doc) (превземи .pdf)

Стандардна дозвола за изнесување на незаштитени добра
Образец за Барање за добивање Стандардна дозвола за изнесување на културни добра(превземи .doc) (превземи .pdf)

Уверение за извоз и изнесување на незаштитени добра

Образец за Барање за добивање Уверение за извоз и изнесување на незаштитени добра(превземи .doc), (превземи .pdf)

Дозвола за археолошки истражувања

Образец за Барање за добивање на дозвола за археолошки истражувања(превземи .doc), (превземи .pdf)

Дозвола за употреба на опрема за детекција

Образец за Барање за добивање на одобрение за употреба на опрема за детекција(превземи .doc), (превземи .pdf)

Други Обрасци

Образец 1) Барање за добивање на потврда дека објектот е заштитен како културно наследство(превземи .doc), (превземи .pdf)

Образец 2) Барање за добивање на потврда дека објектот е заштитен како културно наследство со цел ослободување од данок на имот(превземи .doc), (превземи .pdf)

3) Понуда за реализирање на правото на првенствено купување(превземи .doc), (превземи .pdf)

Comments are closed