Правилници

ПРАВИЛНИЦИ
1. Правилник за остварување на работите на безбедност на заштита на културното наследство и за образецот и начинот на издавање на легитимацијата на овластени службени лица за безбедност на културното наследство
(Сл. весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
2. Правилник за образецот на легитимацијата и изгледот на траката на ракавот на службеното лице за заштита односно на лицето за контрола на културното наследство во случај на вооружен судир и за начинот на нивното издавање
(Сл весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
3. Правилник за содржината и начинот на водење на Националниот инвентар на заштитени добра во случај на вооружен судир
(Сл весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
4. Правилник за Националниот регистар на културното наследство
(Сл весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
5. Правилник за употребата на знаци за културното наследство определени со меѓународен договор
(Сл. Весник на РМ бр. 25/05)
(превземи)
6. Правилни за начинот и Програмата за полагање испит за добивање на лиценца за археолошки истражувања и за образецот на лиценцата
(Сл. Весник на РМ бр. 57/05) (вон сила)
(превземи)
7. Правилник за образецот на легитимацијата на инспекторот за културно наследство и за начинот на нејзиното издавање
(Сл. весник на РМ бр. 92/04)
(превземи)
8. Правилник за конзерваторски истражувања
(Сл. весник на РМ бр. 111/05)
(превземи)
9. Правилник за археолошки истражувања
(Сл. весник на РМ бр. 111/05)
(превземи)

10. Правилник за методологијата за изработка на заштитно конзерваторските основи за кутурното наследство
(Сл. весник на РМ бр. 111/05)
(превземи)
11. Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство
(Сл. весник на РМ бр. 111/05)
(превземи)
Упатство за примена на Правилникот за валоризација, категоризација и ревалоризација на КН
(превземи)
11.1 Правилник за изменување и дополнување на Правилник за валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство
(Сл. весник на РМ бр. 130/13)
(превземи)
12. Правилник за начинот и програмата за полагање испит за добивање на конзерваторска лиценца и за образецот на лиценцата
(Сл. весник на РМ бр.32/06)
(превземи)

 • Конзерваторска лиценца
  (превземи)
 • Програма за полагање испит за добивање конзерваторска лиценца.
  (превземи)

13. Национална класификација на културното наследство
(Сл. Весник на РМ бр.37/06)(превземи)

 • Содржина за Националната класификација
  (превземи)
 • Образложение за Националната класификација
  (превземи)
 • Одлука за утврдување национална класификација на културното наследство
  (превземи)
 • Прилози за Националната класификација
  (превземи)

14. Правилник за конзерваторски проекти (Сл. весник на РМ бр. 44/06) (превземи)

15. Правилник за содржината и начинот на водење на заштитните евиденции на културното наследство и добрата за кои основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство, на дисперзираното и странското културно наследство, како и начинот на вршење на нивните ревизии (Сл. весник на РМ бр. 10/08) (превземи)

16. Правилник за содржината и начинот на водење на Регистарот за потеклото на движното културно наследство што е предмет на трговија, начинот на вршење контрола над водењето на Регистарот и обрасците што се употребуваат (Сл. весник на РМ бр. 11/10) (превземи)

17. Правилник за формата и содржината и содржината на образецот на барање за добивање конзерваторско одобрение и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на конзерваторско одобрение заради недонесување на решение за одбивање на барањето (Сл. весник на РМ бр. 04/2012) (превземи)

18. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање дозвола за археолошки истражувања и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на дозвола за археолошки истражувања заради недонесување на решение за одбивање на барањето (Сл. весник на РМ бр. 04/2012) (превземи)

19. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање Претходно заштитно-конзерваторско одобрение и за формата и Содржината на образецот на барање за издавање на претходно Заштитно- конзерваторскo одобрение заради недонесување на Решение за одбивање на барањето (Сл. весник на РМ бр. 04/2012) (превземи)

20. Правилник за формата и содржината на образецот на барање за добивање одобрение за употреба на опрема за детекција и за формата и содржината на образецот на барање за издавање на одобрение за употреба на опрема за детекција заради недонесување на Решение за одбивање на барањето (Сл. весник на РМ бр. 04/2012) (превземи)

21. Правилник за формата и содржината на обрасците на дозволите и уверенијата за изнесување и извоз на културни добра во странство и начинот на издавање на дозволите и уверенијата (Сл. весник на РМ бр. 105/2008) (превземи)

22.Правилник за соодветноста на видот на образованието и описот на заедничките и посебните стручни звања во установите од областа на дејностите за заштита на културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 11/2013) (превземи)

23.Правилникот за содржината и начинот на водење на регистарот за потеклото на движното културно наследство што е предмет на трговија, начинот на вршење на контрола над водењето на регистарот и обрасците што се употребуваат (Сл. весник на РМ бр. 11/2010) (превземи)

24.Правилник за формата и содржината на Образецот за конзњерваторско мислење и за формата и содржината на Образецот на Барањето за издавање на нозерваторско мислење (превземи)

25.Правилник за изменување на Правилникот за содржината и начинот на водење на регистарот за потеклото на движното културно наследство што е предмет на трговија, начинот на вршење на контрола над водењето на регистарот и обрасците што се употребуваат

26. Правилник за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата (Сл. Весник на РСМ бр. 44/2021) (превземи)

27. Правилник за содржината и методологијата за изработка на заштитно – конзерваторките основи за културното наследство (Сл. весник на РСМ. бр. 113/2021) (превземи)

28. Правилник за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор (превземи)

 

Comments are closed