Оглас 8/2017

Набавка на стоки- надградба на софтвер ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 8/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје … Прочитај повеќе

Оглас 7/2017

Набавка на стоки- информатичка опрема (лаптопи) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 7/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје … Прочитај повеќе

Оглас 6/2017

Набавка на стоки- течни горива- моторни бензини и дизел гориво за потребите на Управата за заштита на културото наследство за период од една година ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА Број на оглас: 6/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: … Прочитај повеќе

Оглас 5/2017

Набавка на услуги – сметководствени услуги според приложена спецификација за потребите на Управата за заштита на културно наследство за 2017 година ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 5/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на … Прочитај повеќе

Оглас 4/2017

Набавка на стоки- патнички моторни возила ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 4/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје … Прочитај повеќе

Оглас 3/2017

Набавка на стоки – А0 мултифункциски уред ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 3/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: … Прочитај повеќе

Оглас 2/2017

Набавка на стоки-продолжување на ОРАКЛ лиценца ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас 2/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје … Прочитај повеќе

Оглас 1/2017

Набавка на услуги- мобилни телекомуникациски услуги ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 1/2017 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1)Податоци за договорниот орган I.1.1)Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2)Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3)Град и поштенски код: Скопје 1000 I.1.4)Интернет адреса: I.1.5)Лице … Прочитај повеќе

Оглас 36/2016

Набавка на стоки- информатичка опрема ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 36/2016 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и поштенски код: Скопје 1000 … Прочитај повеќе

Оглас 35/2016

Набавка на стока- информатичка опрема (дополнителна опрема за дрон) ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ Број на оглас: 35/2016 ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН I.1) Податоци за договорниот орган I.1.1) Назив на договорниот орган: Управа за заштита на културното наследство I.1.2) Адреса: ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 61 I.1.3) Град и … Прочитај повеќе