Интерни акти

Процедура за отпочнување и спреведување на постапки за јавни набавки и подготовка, склучување и реализирање на договорите за јавни набавки во Управата за заштита на културното наследство (превземи) – Прилозите кои се составен дел на оваа процедура, се во согласност со Законот за јавни набавки и подзаконските акти и во хартиена форма се наоѓаат во Управата за заштита на културното наследство

Упатство за начинот на споведување на општите финансиски процеси во УЗКН (превземи)

Упатство за службени патувања во земјата во УЗКН (превземи)

Правила за ред и дисциплина во УЗКН (превземи)

Правилник за начинот на вршење видео надзор во УЗКН (превземи)

Процедура за начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење  и чистење на медиумите во УЗКН (превземи)

Упатство за заштита и постапување во случај на пожар (превземи)

Упатство за работното време во УЗКН (превземи)

Упатство за остварување на прекувремена работа во УЗКН (превземи)

Упатство за прием на странки во УЗКН (превземи)

Упатство за примена на постапката во хартиена форма како алтернатива во случај на техничките проблеми поврзани со ЕКСИМ (превземи)

Упатство за работа со архивскиот програм на УЗКН (превземи)

Упатство за работа со печатите и штембилите во УЗКН (превземи)

 

 

Comments are closed