Интерни акти

Процедура за отпочнување и спреведување на постапки за јавни набавки и подготовка, склучување и реализирање на договорите за јавни набавки во Управата за заштита на културното наследство (превземи) – Прилозите кои се составен дел на оваа процедура, се во согласност со Законот за јавни набавки и подзаконските акти и во хартиена форма се наоѓаат во Управата за заштита на културното наследство.

Comments are closed