Павилник за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата

По иницијатива на Управата за заштита на културното наследство донесен е Правилникот за  критериумите,  условите и начинот на вршење на валоризација,  категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата, објавен во Сл. Весник на РСМ бр. 44/2021.

Со Решение на  директорот на Управата за заштита на културното наследство Ацо Костов, формирана е работна група која го изработи Правилникот за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство, содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата е изработен од работна група, во состав:

д-р Јулија Тричковска, претседател

д-р Мирјана Мирчевска, (ПМФ Институт за етнологија и антропологија), член

д-р Пере Аџанлиев, НУ Археолошки Музеј на РС Македонија,

м-р Весна Илиевска (Министерство за култура), член

Јасминка Николиќ Новаковиќ (Национален Конзерваторски центар-Скопје), член

Цветанка Хаџипецова (Национален Конзерваторски центар-Скопје), член

Валентино Димитровски (Управата за заштита на културното наследство), член

м-р Зоран Павлов (Управата за заштита на културното наследство) , координатор.

Правилникот за критериумите, условите и начинот на вршење на валоризација, категоризација и ревалоризација на културното наследство,  содржината на елаборатите и начинот на обезбедување на ревизијата, може да биде прземен од веб страната на Управата во делот Легислатива-Правилници, точка 25.

Bookmark the permalink.

Comments are closed