Структура

 1. СЕКТОР ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ЗАШТИТА И КОРИСТЕЊЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
 • Одделение за недвижно културно наследство
 • Одделение за интегрирана заштита
 • Одделение за движно културно наследство
 • Одделение за нематеријално културно наследство
 • Одделение за правна заштита на културното наследство и нормативни-правни работи
 • Одделение за документација на културното наследство
 • Одделение за архивски работи и техничка поддршка
 1. СЕКТОР ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И ИСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
 • Одделение за превенција на културното наследство
 • Одделение за испекциски надзор за заштита на културното наследство
 1. СЕКТОР ЗА РЕГИСТРАЦИЈА, КАТАСТАР, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО И ИТ 
 • Одделение за регистрација и катастар на културното наследство
 • Одделение за дигитализација на културното наследство и Информатички технологии
 1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 
 • Одделение за сметководство , плаќања и јавни набавки
 • Одделение за буџетска контрола, буџетска координација и координација на проекти
 1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ;

Comments are closed